Skip to content

ยกเลิกการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เคยใช้งาน ก่อนทำการติดตั้ง Linksys ผ่าน Wi-Fi

  • ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys **
  • การทั้งค่าเราเตอร์ Linksys หรือยี่ห้อใดๆ ก็ตามผ่าน Wi-Fi เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ใช้งานทำการล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เก่าออกก่อน
  • ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่การตั้งค่า >Wi-Fi >และกดที่ตัว I ของ WiFi ที่เชื่อมต่ออยู่ > เลิกใช้เครือข่ายนี้

เข้าที่การตั้งค่า

เลือกตั้วค่า Wi-Fi

กดเลือก i

กด “เลิกใช้เครือข่ายนี้”

กด “ยกเลิก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *