การติดตั้ง

Linksys E9450 : ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะของ Linksys E9450 WiFi 6 Router จะเป็นการแจ้งสถานะการทำงาน ไฟ สถานะ รายละเอียด Power ติดค้าง – สีฟ้า ระบบพร้อมใช้งาน กระพริบ – สีฟ้า เราเตอร์เริ่มทำงาน ติดค้าง – สีส้ม การบูตเราเตอร์เกิดข้อผิดพลาด Wi-Fi ติดค้าง – สีฟ้า Wi-Fi พร้อมใช้งาน Internet ติดค้าง – สีฟ้า เชื่อมต่อกับอินเอร์เน็ตแล้ว ติดค้าง – สีส้ม ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ Ethernet Light (ด้านหลัง) ติดค้าง – เขียว มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านพอร์ต Lan กระพริบ – เขียว กำลังเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Mesh (โหนดหลัก) ดับ ไม่ได้รับการเชื่อมต่อจากโหนดลูก ติดค้าง …

Linksys E9450 : ไฟแสดงสถานะ Read More »