Skip to content

Linksys E7350 : การตรวจสอบการเชื่อมต่อและเชคหมายเลข IP

  • ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E7350 **
  • Linksys E7350 : การตรวจสอบการเชื่อมต่อและเช็คหมายเลข IP
  • ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปดูได้ที่ >การตั้งค่า >Wi-Fi >และกดที่ตัว I ของ WiFi ที่เชื่อมต่ออยู่แล้วเลื่อนลงมาดูหมายเลข IP

เข้าไปที่ “การตั้งค่า”

เลือก WiFi ของราที่มีการเชื่อมต่อใช้งาน

กดเลือก i

ตัวอย่าง :

  • ที่อยู่ IP: 192.168.3.100 เป็นหมายเลข IP ที่ได้รับมาจากเราท์เตอร์
  • เราท์เตอร์: 192.168.3.1 เป็นหมายเลข IP ของตัวอุปกรณ์ Linksys E7350

* หมายเหตุ : หมายเลข IP Address ในแต่ละรุ่นจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า IP เริ่มต้นที่ตัวเราท์เตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *