Skip to content

Linksys E7350 : การตั้งค่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งาน (ครั้งแรก)

  • ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E7350 **
  • Linksys E7350 : การตั้งค่าสำหรับใช้งาน (ครั้งแรก)
  • เปิดบราว์เซอร์ที่ใช้งาน ในช่องด้านบนพิมพ์หมายเลข IP ของเราเตอร์ Linksys E7350 (วิธีการดูหมายเลข IP)

สำหรับตัวอย่างหมายเลข IP ค่าเริ่มต้นเป็นหมายเลข 192.168.1.1

ระบบจะถามว่าได้อ่านข้อมูลต่างๆ แล้วหรือไม่ ให้ติ๊กในช่องวงกลม และกด “ถัดไป”

เลือกภูมิภาคการใช้งาน “เอเชีย-ไทย” แล้วกดถัดไป

กำหนดชื่อ WiFi และรหัสผ่าน ทั้งคื่น 5GHz และ 2.4GHz แล้วกด “ถัดไป”

สร้างรหัสผ่านของเราเตอร์ Linksys E7350 และกด “ถัดไป”

ระบบจะแสดงรายละเอียดที่เราตั้งชื่อ WiFi, รหัส WiFi และรหัสผ่านสำหรับเข้าไปตั้งค่าเราเตอร์ในอนาคต

ระบบแจ้งให้เราไปเชื่อมต่อกับ WiFi ใหม่ที่เราได้สร้างไว้

เชื่อมต่อ WiFi พร้อมใส่รหัสผ่านที่เราสร้างไว้ให้ถูกต้อง

ระบบใช้เวลาตรวจสอบคสัญญาณอินเทอร์เน็ตประมาณ 2-5 นาที

หากผู้ใช้มีเราเตอร์ linksys E7350 อีก สามารถนำมาเชื่อมต่อในระบบ Mesh WiFi ได้ ให้เลือก “ใช่” แต่หากมี Linksys E7350 เพียงชุดเดียวให้เลือก “ไม่ เสร้จแล้ว”

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ (ไม่บังคับ)

หากระบบถูกต้อง หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำเร็จจะมีข้อความแสดงความยินในการใช้งาน Linksys E7350

แต่หากการตั้งอินเทอร์เน็ตไม่สำเร็จ หรือต้องการตั้งค่าใหม่ให้กด “ตกลง” แต่ถ้าเราต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามที่เราตั้งค่าให้กดยก “ยกเลิก”

การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระบบจะให้ล็อคอินเทอร์หน้าการตั้งค่าเราเตอร์ Linksys E7350 ให้ใส่รหัสผ่านที่เราสรา้งไว้

จะเป็นการเข้ามาหน้าการตั้งค่าเราเตอร์ Linksys E7350 เราสามารถตั้งค่าในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมได้ หรือหากไม่ต้้องการสามารถปิดหน้าต่างนี้ไปได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *