Skip to content

Linksys E7350: การรีสตาร์ทอุปกรณ์

รีสตาร์ท -> ทำการเริ่มต้นการทำงานของระบบใหม่ โดยค่าต่างๆ ยังคงอยู่เหมือนเดิม

รีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน > จะเป็นการล้างข้อมูลต่างๆ ที่มีการตั้งค่าออกไปทั้งหมด และกลับเป็นค่าเดิมมาจากโรงงาน และต้องเริ่มทำการตั้งค่าเราท์เตอร์ Linksys E7350 ใหม่อีกครั้ง เพื่อให้เราเท์เตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์และใช้งานได้ตามปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *