Skip to content

Linksys E7350 : การอัพเดทเฟิร์มแวร์

  • ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E7350 **
  • Linksys E7350 โดยปกติจะมีการตั้งค่าการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเช็คและตรวจด้วยตนเองได้เช่นกัน
  • ทำการล็อคอินเข้าใช้งานระบบ (ดูวิธีการล็อคอินเข้าระบบได้ที่นี่)
  • เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า” > การดูแลระบบ > การอัพเกรดเฟิร์มแวร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *