Skip to content

Linksys E7350 : การเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่าน

  • ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E7350 **
  • Linksys E7350 สามารถเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ได้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานชื่อเดิมหรือมีการนำเราเตอร์ไปตั้งในใช้งานในแผนกอื่นๆ และต้องการตั้งชื่อให้สอดคล้องกัน
  • ทำการล็อคอินเข้าใช้งานระบบ (ดูวิธีการล็อคอินเข้าระบบได้ที่นี่)

  • เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi: เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า”  (configuration) -> Wi-Fi -> การตั้งค่าเครื่อข่ายไร้สายขั้นพื้นฐาน (Basic Wi-Fi Settings)

ตั้งชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการลงในช่อง “ชื่อเครือข่าย (SSID)” (Network Name (SSID)) ทั้งย่านความพี่ 5GHz และ 2.4GHz จากนั้นกด “บันทึก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *