Skip to content

Linksys E7350 : การเปลี่ยนภาษาเมนูเป็นภาษาไทย

  Linksys E7350 : การเปลี่ยนแปลงภาษา

  Linksys E7350 สามารถเปลี่ยนภาษาของระบบได้เพื่อความสะดวกและให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นในการตั้งค่าการใช้งาน

  ทำการล๊อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ (ดูได้ที่นี่)

  ตรง Select your language ให้กดเลือกเป็น “ไทย” กด Save

  เลือกที่ “Configuration”

  ตรง Select your language ให้กดเลือกเป็น “ไทย” กด Save

  เมนูเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาไทยเรียบร้อย

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.