Skip to content

Linksys E7350 : การเปลี่ยนภาษาเมนูเป็นภาษาไทย

Linksys E7350 : การเปลี่ยนแปลงภาษา

Linksys E7350 สามารถเปลี่ยนภาษาของระบบได้เพื่อความสะดวกและให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นในการตั้งค่าการใช้งาน

ทำการล๊อคอินเพื่อเข้าสู่ระบบ (ดูได้ที่นี่)

ตรง Select your language ให้กดเลือกเป็น “ไทย” กด Save

เลือกที่ “Configuration”

ตรง Select your language ให้กดเลือกเป็น “ไทย” กด Save

เมนูเปลี่ยนเป็นเป็นภาษาไทยเรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *