Skip to content

Linksys E7350 : วิธีเชื่อมต่อ WiFi ใช้งานอินเทอร์เน็ต

** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E7350 **

1. ทำการเชื่อมต่อ Linksys E7350 กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ดูที่นี่) ให้เสร้จเรียบร้อย
2. เข้าดูที่การตั้งค่า WiFi ของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นๆ จะแสดงรายชื่อ Linksysxxxxx
3. เลือกชื่อที่ต้องการ โดยให้ดูจากใต้ฐานของตัว Linksys E7350 จะมีชื่อ WiFi (SSID), รหัสผ่าน ที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน
** ชื่อ WiFi (SSID) แต่ละรุ่นชื่อจะมีความแตกต่างกันไป
4. เลือกชื่อและใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้งานได้

หากยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อ WiFi มาก่อน สามารถดูชื่อ และรหัสผ่านที่ใต้ตัวเครื่องได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *