Skip to content

Linksys E7350 : วิธีเชื่อมต่อ WiFi ใช้งานอินเทอร์เน็ต

  ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E7350 **

  1. ทำการเชื่อมต่อ Linksys E7350 กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ดูที่นี่) ให้เสร้จเรียบร้อย
  2. เข้าดูที่การตั้งค่า WiFi ของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นๆ จะแสดงรายชื่อ Linksysxxxxx
  3. เลือกชื่อที่ต้องการ โดยให้ดูจากใต้ฐานของตัว Linksys E7350 จะมีชื่อ WiFi (SSID), รหัสผ่าน ที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน
  ** ชื่อ WiFi (SSID) แต่ละรุ่นชื่อจะมีความแตกต่างกันไป
  4. เลือกชื่อและใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้งานได้

  หากยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อ WiFi มาก่อน สามารถดูชื่อ และรหัสผ่านที่ใต้ตัวเครื่องได้

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.