Skip to content

Linksys E8450 : การเปลี่ยนแปลงภาษา

Linksys E8450 : การเปลี่ยนแปลงภาษา

Linksys E8450 สามารถเปลี่ยนภาษาของระบบได้เพื่อความสะดวกและให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นในการตั้งค่าการใข้งาน

ทำการล๊อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

เลือกที่ “Configuration” ตรง Select your language ให้กดเลือกเป็น “ไทย” กด Save

 

 

หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *