Skip to content

Linksys E8450 : การเปลี่ยนรหัสผ่านเราเตอร์

** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E8450 **

Linksys E8450 สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเราเตอร์ได้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีมาคาดเดารหัส

ทำการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า” -> การดูแลระบบ -> รหัสผ่าน -> ทำการกรอกรหัสผ่านที่ต้องการลงในช่องที่กำหนด ควรเป็นรหัสที่ยากต่อการเดา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *