Skip to content

Linksys E8450 : การเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่าน

  ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E8450 **

  Linksys E8450 สามารถเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ได้ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานชื่อเดิมหรือมีการนำเราเตอร์ไปตั้งในใช้งานในแผนกอื่นๆ และต้องการตั้งชื่อให้สอดคล้องกัน

  ทำการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

  เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi : เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า”  (configuration) -> Wi-Fi -> การตั้งค่าเครื่อข่ายไร้สายขั้นพื้นฐาน (Basic Wi-Fi Settings)

  พิมพ์ชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการลงในช่อง “ชื่อเครือข่าย (SSID)” (Network Name (SSID)) ทั้งย่านความพี่ 5GHz และ 2.4GHz จากนั้นกด “บันทึก”

  เปลี่ยนรหัสผ่าน Wi-Fi : เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า”  (configuration) -> Wi-Fi -> การรักษาความปลอดภัยไร้สาย (Wireless Security) ทั้งย่านความพี่ 5GHz และ 2.4GHz จากนั้นกด “บันทึก”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.