Skip to content

Linksys E8450 : การรีสตาร์ทอุปกรณ์และการรีเซ็ต

  ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E8450 **

  ทำการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

  เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า”  -> การดูแลระบบ -> รีเซ็ตอุปกรณ์

  รีสตาร์ท -> ทำการเริ่มต้นการทำงานของระบบใหม่ โดยค่าต่างๆ ยังคงอยู่เหมือนเดิม

  รีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน -> เป็นการล้างข้อมูลต่างๆ ที่มีการตั้งค่าออกทั้งหมด และกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ในกรณีผู้ใช้งานมีการตั้งค่าที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.