Skip to content

Linksys E8450 : การรีสตาร์ทอุปกรณ์และการรีเซ็ต

** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E8450 **

ทำการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า”  -> การดูแลระบบ -> รีเซ็ตอุปกรณ์

รีสตาร์ท -> ทำการเริ่มต้นการทำงานของระบบใหม่ โดยค่าต่างๆ ยังคงอยู่เหมือนเดิม

รีเซ็ตให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน -> เป็นการล้างข้อมูลต่างๆ ที่มีการตั้งค่าออกทั้งหมด และกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ในกรณีผู้ใช้งานมีการตั้งค่าที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *