Skip to content

Linksys E8450 : การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E8450 **

Linksys E8450 โดยปกติจะมีการตั้งค่าการอัฟเกรดเฟิร์มแวร์ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว แต่ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานสามารถเข้ามาเชคและตรวจด้วยตนเองได้เช่นกัน

ทำการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ (สามารถดูได้ที่นี่)

เลือกที่เมนู “การกำหนดค่า” -> การดูแลระบบ -> การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

กดที่ปุ่ม “ตรวจสอบเฟิร์มแวร์” ระบบจะทำการเชค ถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่จะแสดงขึ้นมาให้อัฟเกรด (** จะต้องมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *