Skip to content

Linksys E8450 : การเชื่อมต่อ WiFi

** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys E8450 **

Linksys E8450 : การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อ WiFi

  1. ทำการเชื่อมต่อ Linksys E8450 กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ดูที่นี่)
  2. เข้าดูที่การตั้งค่า WiFi ของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นๆ จะแสดงรายชื่อ Linksysxxxxx
  3. เลือกชื่อที่ต้องการ โดยให้ดูจากใต้ฐานของตัว Linksys E8450 จะมีชื่อ WiFi (SSID), รหัสผ่าน ที่ถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน

    ** ชื่อ WiFi (SSID) แต่ละรุ่นชื่อจะมีความแตกต่างกันไป
  4. เลือกชื่อและใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องก็สามารถเข้าใช้งานได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *