Skip to content

การล้างค่า Wi-Fi เก่า ก่อนติดตั้ง Linksys ผ่าน Wi-Fi

  ** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys **

  การทั้งค่าเราเตอร์ Linksys หรือยี่ห้อใดๆ ก็ตามผ่าน Wi-Fi เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ใช้งานทำการล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เก่าออกก่อน

  ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่การตั้งค่า Wi-Fi และกดที่ตัว i

  เลือกหัวข้อ “เลิกใช้เครือข่ายนี้”

  เลือก “เลิกใช้” เพื่อยืนยัน

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.