Skip to content

การล้างค่า Wi-Fi เก่า ก่อนติดตั้ง Linksys ผ่าน Wi-Fi

** ใช้สมาร์ทโฟนในการตั้งค่า Linksys **

การทั้งค่าเราเตอร์ Linksys หรือยี่ห้อใดๆ ก็ตามผ่าน Wi-Fi เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้ใช้งานทำการล้างค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เก่าออกก่อน

ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่การตั้งค่า Wi-Fi และกดที่ตัว i

เลือกหัวข้อ “เลิกใช้เครือข่ายนี้”

เลือก “เลิกใช้” เพื่อยืนยัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *