Skip to content

E9450

Linksys E9450 : การติดตั้ง Easy Mesh ด้วยแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน

Linksys E9450 : การติดตั้ง Easy Mesh ด้วยแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน การรีเซ็ทเครื่อง และ เตรียมตั้งค่า จัดเตรียมสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตสำหรับการตั้งค่า E9450 (สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android) หากสมาร์ทโฟน/แท็บเล็ตของผู้ใช้งานมีการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi อยู่ ให้ทำการยกเลิกการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi (จะต้องไม่มีเครื่องหมายถูกขึ้นที่ชื่อสัญญาณ Wi-Fi)   เตรียมตั้งค่า… Read More »Linksys E9450 : การติดตั้ง Easy Mesh ด้วยแท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน